บริการของเอ็มคอนฯ

  • ออกแบบพร้อมรายการคำนวณทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ออกแบบเครื่องจักร และ อุปกรณ์ต่างๆในระบบผลิตน้ำสะอาด  และ ระบบบำบัดน้ำเสีย
  • ออกแบบพร้อมรายการคำนวณทางด้านวิศวกรรมโยธา
  • ออกแบบรายละเอียดแบบแปลนในงานก่อสร้าง งานเดินท่อ  งานระบบควบคุมไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ  ด้วยโปรแกรม AutoCAD
  • งานก่อสร้าง งานเดินท่อ งานระบบควบคุมไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องจักร  และอุปกรณ์ต่างๆ
  • ทดลองเดินเครื่อง และ ระบบจนกว่าน้ำสะอาด หรือ น้ำผ่านการบำบัด  จากระบบบำบัดน้ำเสียจะเป็นไปตามมาตรฐานน้ำสะอาดหรือน้ำผ่าน  การบำบัดตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ระบบบำบัดน้ำเสียที่บริษัทฯออกแบบและก่อสร้างนี้ ได้รับการรับรองประสิทธิภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัทฯยังมีการบริการต่อไปนี้ควบคู่ไปกับการทำงานก่อสร้างทุกครั้ง :
  • ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และจัดทำคู่มือการใช้งานส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งงานงวดสุดท้ายทุกครั้ง
  • บริการหลังการขายโดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลา 12 เดือน ซึ่งประกอบด้วยงานซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้งานรวมถึงอะไหล่ต่างๆ
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดตลอดอายุการใช้งานแม้ว่าจะพ้นระยะเวลาการรับประกันแล้วก็ตาม
  • จัดเตรียมเอกสาร แบบก่อสร้าง และ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกรเพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างระบบบำบัด และสามารถเป็นตัวแทนผู้ว่าจ้างในการชี้แจง อธิบาย ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระบบบำบัดตามที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและส่วนที่เกี่ยวข้องร้องขอ

โบร์ชัวร์สินค้าและบริการ