ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านระบบบำบัดน้ำเสียมาอย่างยาวนาน บริษัทฯได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 โดยมี นายมนู เมฆโสภาวรรณกุล เป็นผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี บริษัทฯ มีบทบาทสำคัญ และมีความเชี่ยวชาญในงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาดในประเทศไทย
โดย นายมนู เมฆโสภาวรรณกุล ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับวุฒิวิศวกร (วส.67) ซึ่งสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติระดับวุฒิวิศวกรนั้นจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ มีวิสัยทัศน์ในการประกอบวิชาชีพ เข้าใจและตระหนักในความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพ สามารถให้คำแนะนำหรือควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัยและประหยัด มีความเข้าใจในจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หลักของบริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือ
“ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และ บริการที่ดีต่อลูกค้า คือนโยบายสูงสุดของเอ็มคอน”

ธุรกิจหลักของเอ็มคอนฯ

ออกแบบ ก่อสร้าง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด สำหรับชุมชน บ้านเรือน เทศบาล เมืองใหญ่ และนิคมอุตสาหกรรม รวมไปถึงธุรกิจประเภทต่างๆ

คุณลักษณะและบรรทัดฐานของเอ็มคอนฯ ที่มีให้แก่ลูกค้า

บริษัทฯ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบผลิตน้ำสะอาดและระบบบำบัดน้ำเสียมายาวนานกว่า 32 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 150 แห่ง ซึ่งลูกค้ายังคงใช้งานได้จริงในปัจจุบัน
เมื่อลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำสะอาดและระบบบำบัดน้ำเสียของเอ็มคอน บริษัทฯ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยความใส่ใจและรวดเร็วเพราะเรามุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างที่ดีสุดตามวิสัยทัศน์หลักของเรา ยิ่งไปกว่านั้นเอ็มคอนฯให้บริการแก่ลูกค้าด้วยราคาที่เที่ยงตรงกับความเป็นจริง เชื่อถือได้ และรับผิดชอบต่องานของลูกค้าในทุกๆรายละเอียด

ข้อมูลประวัติบริษัท (Corporate Profile)